We help the world growing since 1998

ଆମ ବିଷୟରେ

ନିର୍ମାଣ ଫର୍ମୱାର୍କ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ, ଏସିପି, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଭେନିର୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |

1998 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜୋଙ୍ଗମିଂ ଡିଜାଇନ୍, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଉତ୍ପାଦନ, ମାର୍କେଟିଂ ନିର୍ମାଣ ଫର୍ମୱାର୍କ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ କଠିନ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲିଂରେ ଏକ ପେସାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ |2012 ର ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 25 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହାସଲ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା |

ଯଦି ତୁମର ଶିଳ୍ପ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ... ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନବ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
timg
1
2
4
China Harbour